експорт > пазари


С 15.4% е нараснал износът за първите шест месеца на годината спрямо същия период на 2016 г.

3.6% ръст на икономиката през второто тримесечие на 2017 г. и намаляване на преките чуждестранни инвестиции с 19.2 млн. евро за юли 2017 г., показват  „Ключовите показатели“ на НСИ за икономиката на България

За януари - юли 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 318.3 млн. евро при отрицателно салдо от 872 млн. евро за същия период на 2016 година.

Износът на България за първите шест месеца на 2017 г. е 14 746.5 млн. евро, което  е ръст от 15.4% спрямо същия период на 2016 г. (12 777.4 млн. евро).

За януари - юли 2017 г. вносът е 15 923.4 млн. евро (32.2% от БВП)3, като се увеличава с  2 585.8 млн. евро (19.4%) спрямо същия период на 2016 г. Вносът за януари - юли 2016 г. намалява на годишна база със 7.0%.

Данните са от анализ „Ключови показатели“ на НСИ за икономиката на България.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 24 149 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 405 лв. от стойностния обем на показателя.

Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 12 347 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 741 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6% на БВП през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1.0% спрямо първото тримесечие на 2017 г.

Производство

През юли 2017 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство показва ръст от 4.2% спрямо съответния месец на 2016 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 6.3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.8%.

Календарно изгладените данни показват нарастване със 7.9% на строителната продукция през юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

Индивидуално потребление

67.4% от произведения БВП през второто тримесечие на 2017 г. се изразходва за индивидуално потребление. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2016 г. Е 4.1%.

През юли 2017 г. оборотът в търговията на дребно бележи ръст от 2.4% в сравнение със същия месец на предходната година. Най-значителен е при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 20.3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 18.1%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7.9%. Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 17.1%.

Инвестиции

През юли 2017 г. в сравнение с април средното натоварване на мощностите в промишлеността се понижава с 0.8 пункта и достига 74.7%.

Бруто образуването в основен капитал през второто тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 1.0%. Относителният дял на този показател в БВП е 21.3%.

Пазар на труда

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 171.7 хил., от които 1 681.4 хил. са мъже и 1 490.4 хил. - жени.

През второто тримесечие на 2017 г. безработните лица са 213.9 хил., а коефициентът на безработица - 6.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 51.7 хил., а коефициентът на безработица - с 1.7 процентни пункта.

През същия период коефициентът на безработица намалява с 1.9 процентни пункта при мъжете и с 1.5 процентни пункта при жените, като достига съответно 6.9% за мъжете и 5.7% за жените. От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2017 г. 123.9 хил. (57.9%) са мъже и 90.0 хил. (42.1%) - жени.

През юни 2017 г. средната работна заплата е 1 027 лв. и бележи ръст от 9.7% спрямо юни 2016 г.

Международни трансакции

За януари - юли 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 318.3 млн. евро при отрицателно салдо от 872 млн. евро за същия период на 2016 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната, по предварителни данни, намаляват с 19.2 млн. евро за юли 2017 г. при увеличение със 152.4 млн. евро за юли 2016 година. Преките инвестиции в чужбина за юли 2017 г. нарастват с 16.8 млн. евро (при увеличение с 15.3 млн. евро за юли 2016 година).




 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер