финанси > застраховане


Как хотелиерът да си пази гърба

Какви вреди покрива застраховката “Отговорност на хотелиера”

Покритието по застраховката може да бъде разширено, при което предмет на обезщетение стават и вреди, причинени на трети лица

Инцидентите с чужди и наши туристи бъркат ли дълбоко в джоба на хотелиерите? Какви вреди покрива застраховката "Отговорност на хотелиера"? Какви допълнителни покрития, можем да договорим? Eто и полезната информация от Застрахователен брокер Балкан.

Какво трябва да знаем?


Застрахова се гражданската отговорност на посочено в застрахователната полица юридическо лице или физическо лице - търговец по смисъла на Търговския закон, за вреди, причинени на трети лица при осъществяване на хотелиерска дейност в собствен или нает туристически обект.

Предмет на обезщетение са: всички суми, които по силата на закона застрахованият ще бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване и/ или загуба на трудоспособност) и/ или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката, както и всички разходи за уреждане на същите претенции, направени с писмено съгласие на застрахователя.

Предмет на обезщетение по настоящата застраховка са само вредите, причинени на гости и/ или посетители в туристическия обект (обекти), посочен в полицата (вкл. средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, и/ или центрове и места за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги като балнеоложки, спортни и др.).

Териториален обхват: Предмет на обезщетение по настоящата застраховка са само вредите, настъпили на територията на туристическия обект, посочен в полицата, ако изрично писмено не е уговорено друго.

Допълнителни покрития:

Покритието по застраховката може да бъде разширено, при което предмет на обезщетение стават и вреди, причинени на трети лица, както следва:

- извън територията на обекта, но на територията на Р България, по време на превоз на гости и/ или посетители на туристическия обект (вкл. при пристигане и заминаване, и/ или за на оказване туристически услуги по време на престоя), извършван с транспортни средства на Застрахования или възложен от него на подизпълнители съгласно писмен договор;

- извън територията на обекта, но на територията на Р България, при оказване на туристически услуги на гости и/ или посетители на туристическия обект, възложени от Застрахования на негови подизпълнители съгласно писмен договор;

- загуби на имущество (вкл. парични средства и ценности) на гости или посетители на туристическия обект вследствие кражба чрез взлом или грабеж, ако към момента на застрахователното събитие имуществото е било съхранявано на отговорност на Застрахования в каса или сейф на обекта;

- материални щети на моторни превозни средства (освен вследствие кражба или грабеж), които са собственост или се използват от гости или посетители на туристическия обект, ако щетите са настъпили на територията на охраняем паркинг, обслужващ само обекта, и са вследствие паркиране или маневриране, извършвано от служители на обекта или на охраняемия паркинг.

Размерът на обезщетението се определя на база одобрено от Застрахователя извънсъдебно споразумение между Застрахования и увреденото лице или, ако споразумение не бъде постигнато, на база одобрено от Застрахователя влязло в сила съдебно решение на компетентен български съд, при което се обезщетяват и разноските на Застрахования по съдебното дело.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер