финанси > застраховане


Да застраховаш търговския риск

Международни и български застрахователи станаха по-предпазливи при застраховка на търговския риск в някои браншове

Спецификите при договаряне на тази застраховка са много, администрирането е важно, за да важи покритието по нея.

Забавяне и неизплащане на договорени суми от контрагенти. Неиздължаване при несъстоятелност и ликвидация на партньорската фирма или забавяне на фактурирани суми, поради друга причина.

С тези проблеми в днешно време се сблъскват страшно много фирми. Застрахователен брокер Балкан от години работи по тези трудни казуси и по намирането на решение за  удовлетворяване на бизнес интересите на клиентите.

Застраховането на търговски риск, свързан с отложено плащане има за предмет и обхват, както фирми със седалище в България, така и фирми в чужбина. Когато работим на чужди пазари, с международни партньори, проучването им би затруднило всеки участник в бизнеса.

Пренасянето на риск за цялото портфолио е разумна стъпка за спестяване на бъдещи неприятности и загуби.

Международните и българските застрахователи, в годините на криза, станаха по-предпазливи към някои браншове - строителство, мебелопроизводство, текстилна промишленост. Има застраховател, който би поел единичен риск - за конкретна фирма, за конкретна сделка срещу по-висока премия.

Повечето застраховки обхващат всички отложени плащания, към всички контрагенти, което намалява риска за застрахователя и съответно тарифите, премията за плащане.

Важно е, изработването на застрахователния договор да отговаря на персоналната необходимост на конкретната фирма, и веднъж сключен - да се обслужва и администрира без пропуски, което да е основание за бъдещи проблеми.

Обикновено в срок се предоставят справки за обороти, отложени плащания за контрагенти, забавени плащания за периода и т.н.

Важно е определянето и одобряването на адекватни кредитни лимити за всеки контрагент, произтичащо от различния период на отложено плащане  - от 15 до 365 дни; динамиката на обороти - 5 фактури месечно или 50, цикличността или сезонноста на бизнеса.

При по дълги периоди на отложено плащане и неравномерен цикъл на доставки/сделки определянето на достатъчен кредитен лимит е от огромно значение, защото може да се остане незастрахована сума над одобрения лимит.

Важен фактор е стабилността на контрагента, съвместната история на бизнес с него (с наличие или липса на забава и неплащане на фактури), навременното уведомяване на застрахователя за признаци на неплатежоспособност с цел намаляване на вредите.

Спецификите при договаряне на тази застраховка са много, администрирането е важно, за да важи покритието по нея.

Застрахователен брокер Балкан вече има натрупан опит и ноу-хау, което да помогне на желаещите за застраховка да изберат правилната възможност и да изпълняват поетия застрахователен ангажимент, което да доведе до скорошно плащане на суми при щета.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер