финанси > банки


СИБАНК стана банка-партньор на Фонда за устойчиво градско развитие на София

Банката бе избрана след открита процедура по ЗОП с Решение от 9 юни 2015 г. за срок от 5 години

Общият ресурс на фонда е близо 50 млн. лева, като 24,6 млн. лева са осигурени по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Холдинговия фонд по инициативата JESSICA, а 24,6 млн. лева са осигурени като съфинансиране от ФЛАГ.

Днес беше подписан договор за партньорство между СИБАНК и Фонда за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС). Банката бе избрана след открита процедура по ЗОП с Решение от 9 юни 2015 г. за срок от 5 години. От страна на Фонда договорът беше подписан от изпълнителния му директор Надя Данкинова, а от страна на СИБАНК от Христина Филипова - Прокурист и Светла Георгиева – Изпълнителен директор.  

Функциите, които СИБАНК ще изпълнява като банка-партньор, са свързани с оценка на новопостъпили искания за финансирания, гарантиране администрирането на вече отпуснатите и новоотпуснатите заеми и водене на банковите сметки на ФУГРС във връзка с дейността му като фонд за градско развитие.

ФУГРС е създаден в България във връзка с  инициативата JESSICА и избран след процедура за подбор на Европейската инвестиционна банка. ФУГРС  е еднолично акционерно дружество, дъщерно дружество на Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД – търговско дружество, чийто капитал е 100 % собственост на държавата. Общият ресурс на фонда е близо 50 млн. лева, като 24,6 млн. лева са осигурени по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Холдинговия фонд по инициативата JESSICA, а 24,6 млн. лева са осигурени като съфинансиране от ФЛАГ.

ФУГРС финансира проекти със значим социално-икономически ефект на територията на столицата, чрез предоставяне на нисколихвени заеми. Фондът инвестира в проекти, които генерират недостатъчен приход, за да бъдат финансирани от пазара и имат висок обществен принос. Към настоящия момент фондът е инвестирал целия разполагаем ресурс в проекти за градско развитие, като сред тях се нареждат проектите за Женския пазар, за пазар «Връбница», за създаване на нов парк «Възраждане» в столицата, заедно с мултифункционален спортен комплекс, за образователно-спортен комплекс «Лозенец» и др.

На снимката (от дясно наляво): Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонда, Светла Георгиева, изпълнителен директор на СИБАНК, Христина Филипова, прокурист на СИБАНК, и Франк Янсен, изпълнителен директор на СИБАНК.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер