финанси > БАЕЗ Обяви


„Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/„ ЕАД , гр. София набира оферти за избор на изпълнител на финансови услуги

Дата на обявяване: 25.05.2017

Краен срок за подаване на оферти е 10-тия работен ден след публикуване на поканата (денят на публикуване не се брои). Оферти за участие в конкурса се подават в запечатан плик, съдържащ всички изискуеми документи с придружително писмо всеки ден от 9.00 до 17.30 часа в деловодството на БАЕЗ на адрес - гр.София, бул.”Александър Стамболийски” № 55, ет.1.

В съответствие с „Методика за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции на БАЕЗ ЕАД” е разработена и се прилага в изпълнение изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /посл. ред. ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г./, приета с Протокол № 269/30.09.2015г от СД на „БАЕЗ“ ЕАД.

І. Общи изисквания

1. За участие в процедурата се допускат предложения постъпили в писмен вид и в сроковете, посочени в поканите (запитванията) до финансовите организации.
1.1. Поканата за оферти за предоставяне на финансови услуги се публикува на следните места:
- интернет страница на Министерство на икономиката, в качеството си на орган упражняващ правата на собственост на държавата;
- в интернет страницата на БАЕЗ;
-както и в поне една специализирана интернет медия или поне един ежедневник
1.2. В поканата се посочват видът и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът, показателите. Относителната им тежест, методика за определяне на комплексната оценка на офертите, крайният срок и мястото на представяне на офертите
1.3. Сроковете за подаване на офертите:
- 10 работни дни от публикуването на поканата по т 1.1.;
- още 5 работни дни, ако не са събрани минимален брой оферти по т. 2.
1.4. Избор на финансови институции по тази методика се прави за следните видове услуги:
1.4.1. Инвестиране и управление на свободни парични средства-депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;
1.4.2. Платежни и свързани услуги, в т.ч.: управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.;
1.4.3. Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др.;
1.4.4. Сделки с финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.
1.4.5. Други финансови услуги, като: предоставяне на инвестиционно-посредничество, достъп до местни и чуждестранни пазари (облигации, ДЦК и акции), доверително управление, и други свързани с финансови инструменти, консултации и анализи, извършване на пазарни проучвания.
2. При избор на финансова организация /финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции/ следва да бъдат разгледани не по-малко от пет предложения. Изборът за изпълнител се съобразява с изискванията за нетните експозиции на възложителя към кредитните и финансови институции, като експозицията в една банка не може да надхвърля 25% от общия размер на паричните средства и еквиваленти ( държавно гарантирани ценни книжа) на БАЕЗ.
3. Индивидуалните условия на организациите се класират по отделни критерии и се оценяват независимо, едно от друго. Критериите са количествени (60% тежест) и качествени (с 40% тежест) и те трябва да бъдат измерими. Чрез процедурата по измерване (оценяване) те получават определен брой точки.
4. Оценяването се извършва на съпоставима база, тоест за финансови услуги от един и същи вид.
5. Влиянието на всеки критерий се отчита чрез неговия относителен дял в общата структура на максималният брой точки, който е 100. Влиянието се отчита чрез тежестен (теглови) коефициент.
6. Крайният резултат за оценката е сумата от точките, които всяко едно от предложенията, поотделно е събрало.
7. На първо място се класира предложението, което е събрало най-голям брой точки.
8. Подбор и класиране на оферти за инвестиране на свободните парични средства от избраните по тази методика финансови институции се инициира от дирекция ФСА, с мотивирано становище до изп.директори, което да съдържа като минимум следния анализ:
8.1. Анализ на очакваните парични потоци и предстоящи плащания, в т.ч. максимално точни предвиждания за плащания и покрития на резерви за предстоящи плащания, бонуси и неизтекли рискове свързани с последна актуална месечна или тримесечна актюерска записка;
8.2.  Анализ на други справки и информация от оперативната ИТ система на „БАЕЗ“ ЕАД;
8.3. Мотивирано предложение за избор на инвестиране в:  ДЦК, депозити или други финансови инструменти с оглед на очаквано икономическо най-изгодна възвръщаемост на база на очаквания и моментното състояние на пазара, както и очаквана възвръщаемост на разходите свързани с избора на типа инвестиция;
8.4. Предложението следва да е подкрепено с аналитична информация, или препоръка от избран финансов консултант, в случай че има избран такъв при условията на тази методика за извършване на определени финансови услуги. 

ІІ. Критерии за оценка на получените оферти за предоставяне на финансови услуги

1.  Качествени критерии, с обща относителна тежест във формирането на крайната.

точки с % тежест в крайната оценка

1.1 Опит на кандидатите, характеристики и качество на предоставяне на финансови услуги през последните 5 години  в т.ч.: • бързина на работа и получаване на своевременна актуална информация;• дискретност и компетентност при индивидуалното консултиране;
• бързина на транзакциите и операциите в оперативен порядък;
точки - 5
1.2 Опит на кандидатите, характеристики и качество  на финансовите услуги през последните 5 години, предоставяни на други предприятия от застрахователния сектор на българската икономика
точки - 5
1.3 Кандидатът да притежава присъден международен дългосрочен кредитен рейтинг, актуален към датата на подаване на офертата от една от четирите агенции FITCH, S&P, MOODY’S и БАКР при минимални нива с не по-малък индекс от ВВ- според FITCH, S&P и БАКР или Ва3, според MOODY’S – доказва се със заверено от участника копие на документ, който го удостоверява;
точки - 20
1.4 Предоставяне на консултантски услуги и препоръки свързани с  инвестиции в ДЦК, ценни книжа акции и облигации приети за търговия на регулиран пазар за ценни книжа, с таргетирана лихвена и ценова чувствителност;
точки - 5
1.5 Други финансови услуги, като: предоставяне на инвестиционно-посредничество, достъп до местни и чуждестранни пазари (облигации, ДЦК и акции), доверително управление, и други свързани с финансови инструменти, консултации и анализи, извършване на пазарни проучвания.
Точки - 5

Общо 40

2.    Количествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка

2.1. Количествени критерии за платежни и свързани услуги:
2.1.1.1 Приложим лихвен процент – възнаграждението за собствения ресурс /в съответната валута/. Най-високият предложен приложим лихвен процент има тежест от 5 на сто от крайната оценка. Всяко друго предложение, различно от него се оценява по формулата: бр. точки = [(предложен приложим лихвен процент от определен участник)/(най-високия приложим лихвен процент)]*5
точки - 5
2.1.1.2. С тежест при оценяването на офертите ще бъде ангажимента на банката по предоставянето на пазарен лихвен процент по 1 мес, 3мес и 6мес депозити, обвързан с котировките ЕURIBOR или SOFIBOR, примерно неотменимият ангажимент банката да гарантира минимален лихвен процент (доходност) от 0.30% годишно, независимо от бъдещи спадове на котировките на ЕURIBOR (SOFIBOR), спрямо датата на подаване на офертата. Ангажиментът следва да е със срок на действие от минимум една година от датата на подаване на офертите.
Най-високият предложен минимално гарантиран лихвен процент има тежест от 5 на сто от крайната оценка. Всяко друго предложение, различно от него се оценява по формулата:
бр. точки = [(предложен минимален гарантиран лихвен процент от определен участник)/(най-високия минимален гарантиран лихвен процент)]*5
точки - 5
2.1.1.3. Възможност за предсрочно прекратяване  и свързани с това такси
бр. точки = [(предложена сума от определен участник)/(най-високата сума)]*2
точки - 2
2.1.2. Комисиони за банкови преводи, касово обслужване и откриване, закриване и поддържане на текущи банкови сметки: За всяка група комисиони (от т.2.1.2.1 до т.2.1.2.9.) се определя най-малкият комисион, който съответно получава и най-голяма тежест при определяне на оценката. Всички останали комисиони от групата се оценяват по формулата:
бр. точки = [(най-ниският предложен комисион)/(предложен комисион от определен участник)]*(тежест на комисиона в образуването на крайната оценка)

Видовете комисиони, които подлежат на анализ са:

2.1.2.1. Комисиони за вътрешнобанкови преводи в национална валута. Комисионът с най-нисък размер получава максимална тежест в определянето на оценката.
точки - 1
2.1.2.2. Комисиони за вътрешнобанкови преводи евро - Комисионът с най-нисък размер получава максимална тежест в определянето на оценката.
точки - 1
2.1.2.3. Комисиони за междубанкови преводи в национална валута през системата БИСЕРА - Комисионът с най-нисък размер получава максимална тежест в определянето на оценката в размер на 5 на сто от размера на крайната оценка.
точки - 5
2.1.2.4. Комисиони за междубанкови преводи в национална валута през системата РИНГС - Комисионът с най-нисък размер получава максимална тежест в определянето на оценката .
точки - 5
2.1.2.5. Комисиони за междубанкови преводи в чуждестранна валута /преизчислени в евро/ - Комисионът с най-нисък размер получава максимална тежест в определянето на оценката .
точки - 5
2.1.2.6. Комисиони за входящи преводи в чуждестранна валута /преизчислени в евро/ - Комисионът с най-нисък размер получава максимална тежест в определянето на оценката.
точки - 3
2.1.2.7. Комисиони за теглене от банкови сметки - Комисионът с най-нисък размер получава максимална тежест в определянето на оценката.
точки - 5
2.1.2.8. Комисиони за внасяне по банкови сметки - Комисионът с най-нисък размер получава максимална тежест в определянето на оценката.
точки - 3
2.1.2.9. Комисиони за откриване, закриване и обслужване на банкови сметки – за всеки от трите вида комисиони се определя по отделно тегло, като максималното тегло за всеки вид комисион е 0,5 на сто за откриване на сметка, 0,5 на сто за закриване на сметка, 4 на сто за месечно обслужване, а за цялата група е 5 на сто от крайната оценка.
точки - 5
2.1.2.10. Минимални суми, върху които се начисляват комисиони за теглене от текущи банкови сметки – Сумата с най-висок размер получава максимална тежест в определянето на оценката в размер на 1 на сто от размера на крайната оценка. Всяко друго предложение, различно от най-високата сума се оценява по формулата:
бр. точки = [(предложена сума от определен участник)/(най-високата сума)]*1
точки - 1
2.1.2.11. Минимални суми, върху които се начисляват комисиони за вноски по текущи банкови сметки – Сумата с най-висок размер получава максимална тежест в определянето на оценката в размер на 1 на сто от размера на крайната оценка. Всяко друго предложение, различно от най-високата сума се оценява по формулата:
бр. точки = [(предложена сума от определен участник)/(най-високата сума)]*1
точки - 1
2.1.2.12 Банкови такси и комисионни за успех при постигане на индикативна доходност при умерен риск, свързани с доверително управление на портфейл от ДЦК и портфейли от ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар
точки - 5
2.1.2.13 Такси свързани с  и препоръки за инвестиционни решения -  търговия с ДЦК, ценни книжа приети за търговия на регулиран пазар, заедно с акции и облигации издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове при максимално нисък риск и умерена доходност  и др.
точки - 5
2.1.2.14 Банкови такси, свързани с потвърждения или потвърдителни писма и удостоверения, издавани на одиторски компании, във връзка със стандартни одиторски процедури
точки - 3
Максималният размер на всички тегла от тази група (от т.2.1.2.1. до т.2.1.2.13.) е 60 на сто от крайната оценка.
точки - 60

III. Крайни срокове за подаване и разглеждане на офертите

Краен срок за подаване на оферти е 10-тия работен ден след публикуване на поканата (денят на публикуване не се брои). Оферти за участие в конкурса се подават в запечатан плик, съдържащ всички изискуеми документи с придружително писмо всеки ден от 9.00 до 17.30 часа в деловодството на БАЕЗ на адрес - гр.София, бул.”Александър Стамболийски” № 55, ет.1.

При получаване на поне пет оферти, същите се отварят и разглеждат от комисия в деня след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. Съставя се протокол за класиране на офертите и уведомяване на кандидата класирал се на първо място. Ако, постъпилите оферти са по – малко от пет, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на оферти пет  работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане срока от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисия, независимо от техния брой. Съставя се протокол за класиране на офертите и уведомяване на кандидата класирал се на първо място.

За контакти тел.: Минка Петкова 02 923 69 33; Величка Велева 02 923 69 20; Централа 02 923 69 11;  факс: 02 987 0665

e-mail :  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Крайна дата за подаване на документи 14.06.2017, 17.30ч

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер