политика > бизнес среда


Общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта

В строителството се наблюдава подобрение на стопанската конюнктура, докато промишлеността регистрира леко понижение

Данните са от Бизнес анкета на НСИ за стопанската конюнктура.

През февруари 2018 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец, сочат данните на НСИ от бизнес анкета.

Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, докато в промишлеността се наблюдава леко понижение. В търговията на дребно и сектора на услугите показателят запазва приблизително нивото си от януари.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 0.5 пункта, което се дължи главно на по-резервираните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 43.4 и 30.3% от предприятията.

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 3.6 пункта главно поради подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са по-оптимистични, което според тях ще доведе до допълнително наемане на персонал.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, макар че анкетата отчита намаление на неблагоприятното им влияние.

Търговията на дребно запазва нивото си от януари, а прогнозите на търговците за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са благоприятни.

Най-сериозните затруднения за бизнеса остават конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното въздействие на втория фактор.

Услугите  също запазват нивата си от предходния месец. Основните пречки за дейността в този сектор продължават да са свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.

Преобладаващите очаквания на мениджърите относно продажните цени са те да останат без промяна през следващите три месеца.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер