финанси > БАЕЗ Обяви


Заявление за допускане до участие в конкурс за избор на доставчик на ЗФИС

08.02.2019 Образец 1

Заявление за участие в конкурс за доставчик на единна Застрахователна информационна система
на Българска агенция за експортно застраховане

До: БАЕЗ ЕАД  София 1301, Бул Александър Стамболийски ” № 55 ет. 1
От:  ...................................................................................................................................
(наименование на участника)

Седалище и адрес на управление: .............................................................................................
ЕИК: ...........................................................
Адрес за кореспонденция: .........................................................................................................
Телефон: ...................................................
E-mail: .......................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. С настоящото изразяваме нашето желание за участие в обявения от Вас конкурс.
2. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявения от Вас конкурс и се задължаваме да спазваме всички условия, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че представляваният от нас участник   е / не е  /невярното се зачертава/ свързано лице с друг участник в конкурса за избор на доставчик.
4. Приложено Ви предоставяме Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК.
5. Изисквания към участниците:
Технически и професионални способности
Отговор
1. Критерии

Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на обявата, проекти/дейности свързани с изграждане и внедряване на информационна система с предмет и обем идентични или сходни* с тези на обявата.
* Под сходни проекти/дейности следва да се разбират услуги за изграждане и внедряване на информационни системи, с използване на система за управление на база данни (СУБД), използвани при реализацията на проекти в областта на застраховането.

2.  Критерии

Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания:
1 (един) ръководител Проект – трябва да има висше образование в областта на информационните технологии; минимум пет години професионален опит като ръководител проекти; да е бил ръководител на минимум 3 осъществени проекта за развитие и/или абонаментно обслужване на работещи информационни системи, реализирани с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка;
Минимум 2 (двама) бизнес анализатори – поне 1 (един) от които трябва да отговаря на следните изисквания: висше образование в областта на информационните технологии или икономиката; минимум пет години професионален опит, от които поне три години като бизнес анализатор; участие в минимум  3 осъществени проекта като бизнес анализатор;
Минимум 3(трима) софтуерни специалисти – поне 2 (двама) от които трябва да имат минимум пет години професионален опит като разработчици, свързан с разработване и внедряване на информационни системи;
Минимум 1 (един) специалист по качеството, който трябва да притежава минимум пет години професионален опит, свързан с осигуряване качеството на  информационни системи.

3. Критерии

Участникът да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалент).
Участникът да притежава валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 (или еквивалент) за проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи.

4. Критерии

Участника трябва да представи информация за клиенти с изградена от него СУБД, награди и др.


Референции от други фирми за извършени проекти в областа на изграждане и внедряване на Застрахователна информационна система.Приложения:
1. Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК.


Дата …………………..г.                ДЕКЛАРАТОР: .............................................
(дата на подписване)                                                                 (подпис и печат)

 

Обява за допускане до конкурс за избор на доставчик на ЗФИС
Дата: ….01.2019

Обява за конкурс за избор на доставчик на информационна система на БАЕЗ ЕАД

БАЕЗ ЕАД обявява конкурс за изграждане, внедряване и поддръжка на  единна Застрахователна информационна система (ЗИС).

Предметът на конкурса е изграждане, внедряване и поддръжка на програмен продукт, който може да осигури автоматизация на дейностите, осъществявани в БАЕЗ ЕАД, чрез единно стандартизирано софтуерно решение, покриващо следните функционалности:
1. Клиентска картотека.
2. Модул Застраховане, включващ процесите по:
въвеждане заявка за застраховане – импорт на структурирани данни за кандидата за застраховане и купувачите на кандидата за застраховане; начисляване на такса за разглеждане; тарифиране; въвеждане на допълнителни данни;
издаване на застрахователен договор – генериране на застрахователен договор; начисляване на застрахователна премия.
последващо администриране/обслужване/ на застрахователния договор – издаване на допълнително споразумение към договора;
въвеждане на декларации към застрахователния договор – импорт на структурирани данни с доставките на купувачите на застрахования и начисляване на застрахователна премия.
3. Модул Продукти, включващ процес по параметризиране на продукти с възможност за създаване на нови.
4. Модул Анализ на риска, включващ процес по оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит на купувачите на кандидата за застраховане въз основа на Скоринг модел.
5. Скоринг модел за оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит.*
6. Модул Решения, включващ процес по одобрение на застрахователен договор/допълнително споразумение, одобрение на претенции, одобрение на жалби и др.
7. Модул Презастраховане, включващ процеса по администриране на презастрахователни договори, параметризиране на принципа за презастраховане, начисляване на отстъпена премия и комисиона.
8. Модул Управление на застраховани вземанията, включващ процесите по:
въвеждане на декларации към застрахователния договор – импорт на структурирани данни с просрочени вземания от купувачите на застрахования;
създаване и поддържане на регистър с осъществените контакти с купувачите на застрахования;
управление на просрочените вземания чрез възлагане просрочията на колектор, сключване и проследяване на споразумения.
9. Модул Ликвидация на щети.
10. Модул Суброгация (действия на застрахователя след встъпване в правата на застрахования след изплащане на щета), включващ процеса по предприемане на съдебни действия, възлагане на колектор, сключване на споразумение и др.
11. Модул Инвестиции, включващ процеса по управление на инвестиции – покупка/ продажба на инвестиционни инструменти, оценка на инвестиции, инвестиране в банкови депозити и др.*
12. Модул Счетоводство.*
13. Модул Човешки ресурси.*
14. Модул Управление на документи.
15. Модул Справки и Рипорт генератор.
16. Модул Системно функции/Администрация, включващ параметризация, права на достъп, въвеждане на валутни курсове и т.н.
17. Модул СМС и имейл нотификация.
18. Автоматична обработка на данни /през различни канали/.
19. Интерфейси с други системи.

* Не е задължително условие предоставянето на софтуерно решение за отбелязаните със звездичка функционалности.

Допълнителни изисквания към изграждането на информационната система:
Решението трябва да бъде реализирано със софтуерна архитектура, отговаряща на принципа „Three Tier Architecture“;
Бизнес процесите трябва да бъдат проектирани независимо един от друг с цел надграждане, разширяване и обслужването им;
Системата трябва да е максимално параметризируема и да позволява настройка и промяна на параметрите през администраторски (потребителски) интерфейс;
Взаимодействията между отделните модули (бизнес процеси) в системата трябва да са реализирани в рамките на базата данни чрез споделени таблици, stored procedures и/или trigers;
Системата да бъде гъвкава и лесно адаптивна, при промени в нормативната, бизнес и технологична среда, водещи до промени в бизнес процесите.

Компаниите следва да могат да предоставят:
Изграждане и внедряване на посочените по-горе функционалности и автоматизирането им;
Тестване на информационната система;
Обучение на персонала за работа с информационната система;
Поддръжка и развитие на информационната система.

Целта на обявата е избор на компании, които да бъдат допуснати до конкурса за избор на доставчик за изграждане, внедряване и поддръжка на ЗИС на БАЕЗ ЕАД. Допуснатите участници ще получат допълнителна информация за изграждането, внедряването и поддръжката на ЗИС, включително документите, които следва да предоставят за участие в конкурса за избор на доставчик и срока за подаване на документите.
До всички компании, подали заявление за участие ще бъде изпратено писмено уведомление за решението на БАЕЗ ЕАД.

Компаниите, които желаят да бъдат допуснати до конкурса следва да подадат заявление за участие по образец, което може да бъде свалено от интернет страницата на БАЕЗ ЕАД.
Заявлението се подава в оригинал на адреса на управление на БАЕЗ ЕАД:
БАЕЗ ЕАД
Гр. София 1301
Бул. Ал. Стамболийски №55, ет.1

Срок за подаване на документи: 28.02.2019г.


Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент (ЕС)2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ ЕАД, ЕИК 121769212, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ,,Александър Стамболийски“ № 55, ет. 1, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.
Предоставените от Вас лични данни, в хода на участието Ви в горепосочения конкурс, се събират, обработват и съхраняват от БАЕЗ ЕАД, единствено с цел провеждането на конкурса, респективно последващите от това действия.
Информацията, събрана в хода на провеждане на конкурса, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Представените в хода на провеждане на конкурса лични данни се съхраняват от БАЕЗ ЕАД за срок от три години на неодобрените кандидати.
БАЕЗ ЕАД осигурява необходимите организационни и технически мерки за защита на Вашите лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.   
Всяко физическо лице има право на достъп до неговите личните си данни, които се обработват от БАЕЗ ЕАД, право на изтриване, право на коригиране и право на ограничаване на обработването на същите при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство.
Ако считате, че правата Ви по защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до БАЕЗ ЕАД, на посочения  по-горе адрес, до Комисията за защита на личните данни, както и да защитите правата си по съдебен ред.


Гр. София                                    Дата: 08.02.2019г.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер