финанси > БАЕЗ Обяви


„Българска агенция за експортно застраховане / БАЕЗ / „ ЕАД , гр. София  набира оферти за финансови услуги

Повторна обява за две процедури от 22.05.2015 и 25.05.2015

Дата на  обявяване: 09.06.2015

„Българска агенция за експортно застраховане / БАЕЗ / „ ЕАД ,  гр.София, обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изисквания на "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции", представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

1. Предмет на конкурса е избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, включени в групата "Депозити" от кредитни или финансови институции. Откриване депозит срок 1, 3 и 6 месеца, валута BGN и EUR, вальор 17.06.2015  година.

2. Комплексна оценка за определяне на "Икономически най-изгодна оферта" на кандидатите се определя от следните критерии:

К1 - доходност на инвестицията в местна и чуждестранна валута -  коефициент на тежест - 80 точки;

- предложението с най-високо възнаграждение / лихвен процент / по откриване на инвестиция получава максимален брой 80, всяко следващо предложение, различно от него се класира по формулата:

предложена доходност от друг участник

- бр. точки =-------------------------------------------------- х 80

най-висока доходност

К2 - възможност за предсрочно прекратяване на инвестицията - коефициент на тежест - 5 точки;

К3 - условия за банкиране и оперативност при комуникациите с организацията - коефициент на тежест -15 точки, при следното разпределение:

а/ бързина на работа и получаване на своевременна  и актуална информация - 5 точки;

б/ дискретност и компетентност при индивидуалното консултиране - 5 точки;

в/ бързина при транзакциите и операциите в оперативен порядък - 5 точки.

3. Краен срок за подаване на оферти е 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана. Оферти за участие в конкурса се подават всеки ден от 9.00 до 17.30 часа в офиса на възложителя на адрес -  гр.София, бул.”Александър Стамболийски” № 55, ет.1. Всяка оферта се подава в запечатан непрозрачен плик с придружително писмо извън плика за съдържанието му, имейл и други детайли  за контакт.

При получаване на поне пет оферти, същите се отварят и разглеждат от комисия в деня след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. Съставя се протокол за класиране на офертите и уведомяване на кандидата класирал се на първо място. Ако постъпилите оферти са по – малко от пет, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на оферти пет работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане срока от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисия, независимо от техния брой. Съставя се протокол за класиране на офертите и уведомяване на кандидата класирал се на първо място.

За контакти тел.: 02 923 6933; 02 923 6911 факс: 02 987 0665
e-mail : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Краен срок за получаване на документи: 16.06.2015
Крайна дата за подаване на документи: 16.06.2015


 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер